Dorgonische Kaiserliste

I. DORGONISCHE STERNENREICH

  • Domulus (91.000 v. Chr. 90.875 v. Chr.)
  • Romanus (90.875 v. Chr – 90.691 v. Chr.)
  • Romus XI (41.912 v. Chr – 41.700 v. Chr)

GALAKTISCHES IMPERIUM DORGON

  • Jusilus (1700 v. Chr – 1651 v. Chr.)
  • Brusasus (1651 v. Chr – 1521 v. Chr.)

NEUZEIT

  • Thesasian (1216 NGZ – 1292 NGZ)
  • Carigul (1292 NGZ)
  • Klausius (1292 – 1293 NGZ)
  • Nersonos (1293 NGZ)
  • Uleman (ab 1293 NGZ)